Nord i Breivika

Søknad om tiltak i eller ved sjø

Skal du legge ut flytebrygge, etablere kai, fylle ut i sjø, legge ut vann- og avløpsledninger, eller annet som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet krever dette tillatelse etter blant annet havne- og farvannsloven. Arrangementer på land eller i strandsonen kan være søknadspliktige, for eksempel båt- og vannscooterrace.

Terskelen for hvilke tiltak som anses søknadspliktig er lav. Hvis du er i tvil om et tiltak er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.

Tromsø Havn KF er gjennom foretakets vedtekter delegert den myndighet som Tromsø kommune har etter havne- og farvannsloven, herunder også kommunens tillatelsesmyndighet til ovennevnte tiltak. Søknadsskjema finnes her:

Søknadsskjema for tiltak i og ved sjø

Søknad sendes per epost til adm@tromso.havn.no eller per post til Tromsø Havn KF, Postboks 392, 9254 Tromsø.

I tillegg må søknad sendes til Tromsø Kommune for behandling etter plan- og bygningsloven. Ovennevnte tiltak krever normalt tillatelse etter begge lovene, og kan derfor ikke iverksettes før begge tillatelsene foreligger.

Vi gjør oppmerksom på at tiltak også kan være søknadspliktig etter andre regelverk. Det er tiltakshavers eget ansvar å påse at alle nødvendige tillatelser foreligger før tiltaket iverksettes.

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler